alter Rosenkranz, Bein, Metall
Rosenkranz, Bein, sehr alt, Silber
Rosenkränze, 6 Stück, Konvolut
alter Rosenkranz, Holzperlen, Messingkreuz
alter Rosenkranz, Glasperlen, Eisenkreuz
alter Rosenkranz, Bein oder Elfenbein
alte Rosenkränze, drei Stück, Glasperlen
Rosenkranz, Kreuz aus Perlmutt, rote Steine
kleiner Kinder-Rosenkranz, Glasperlen
alter Rosenkranz, blaue Steinchen, Piux X
alter Rosenkranz, Perlmutt, sehr schön
alter Rosenkranz, Glasperlen, Eisenkreuz
alter Rosenkranz, geschnitzte Holzperlen, Hl. Mission
alter Rosenkranz, Elfenbein
Rosenkranz, Holzperlen, Messingkreuz
Rosenkranz, Papst Pius XII, Glasperlen
alter Rosenkranz, Holzperlen
alter Rosenkranz, Holz, schön gearbeitet
alter Rosenkranz, Perlmutt, Kreuz aus Silber
alter Rosenkranz, Holzperlen
alter Rosenkranz, Holzperlen, sehr schön
alter Rosenkranz, Glassteine, Eisenkreuz
Rosenkranz, sehr aufwendig gearbeitet
alter Rosenkranz, Holzperlen
alter Rosenkranz, Kerne, blaue Glasperlen
sehr alter Rosenkranz, Bein
Rosenkranz, Holzperlen, Kreuz
alter Rosenkranz, Holzperlen, sehr ungewöhnlich
alter Rosenkranz, hellgrüne Steine
Rosenkranz, Samen, Glasperlen, Eisenkreuz
alter Rosenkranz aus Holz
alter Rosenkranz, Perlmutt, sehr schön
alter Rosenkranz, Glasperlen
alter Rosenkranz, Eisenkreuz, Glasperlen
alter Rosenkranz, Holzperlen, Eisenkreuz
alter Rosenkranz, Perlmutt, Kreuz
alter Rosenkranz, Perlmutt, sehr schön
Rosenkranz, Glasperlen, Metall-Kreuz
alter Rosenkranz, rote Glassteine
alter Rosenkranz, Glasperlen
alter Rosenkranz, Obstkerne
alter Rosenkranz, Obstkerne (?)
alter Rosenkranz
1