Winkler Tee Linz - 1931
Franck Kaffee - 1927
Imperial Feigenkaffee - 1926
Imperial Feigenkaffee - 1926
Imperial Feigenkaffee, alter Kassazettel
Imperial Feigenkaffe, alter Kassazettel
Imperial Feigenkaffee - 1926
Kathreiners Kneipp Malzkaffee - 1927
Titze Feigenkaffee - 1927
1